Page:Sibu Congkan1248-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-10.djvu/76

此页尚未校对


大夫珦謂其知道時二程子年十五大遣

從之游迨嘉祐五年僉書合州判官年方

四十宗範又從之今細繹其養心說大抵

與通書聖斈章相表裏秦漢以來諸儒臻

斯理者盖觧嗚呼何三子之立志不凢而

聞道甚早與夫人生於两間而與天地同

躰出乎百世之下而與聖贒同心使皆能

以周子之說反而求之寡欲以飬其心養

心以極扵無欲則是心之運明通公⿰氵専

有一豪之𥝠聞之哉或曰聖賢之論言寡

欲矣未嘗言無欲也所謂欲仁欲善欲立

欲逹莫非使人即欲以求諸道至於富貴

所欲也有不可䖏巳所不欲有不可施則