Page:Sibu Congkan1249-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-11.djvu/103

此页尚未校对


不夙戒則厲深濟盈渉者滋病焉昔人之覘陳議鄭

固不越是雖近世亦有以驛傳橋道觀人者殆不可

以末務忽之也邵水自龍山出徑邵陵城東廣餘三

十丈先是比舟爲梁以濟不通而賦之邵陽新化二

邑水惟無溢溢輙壞慶元間郡守黃夏通守李正通

將伐石爲矼又以不便舟行而輟嘉定六年李侯直

柄欲自爲浮梁不以賦之二邑屬役于浮屠師寳寳

乃請疊石爲七頓而架梁其上頓之形橢方不與水

磯其勢可乆然役廣費鉅經始維艱於是發少府斥

幣不足則吏捐󠄂奉民輸財以佐之趙侯崇度許侯成

之嗣修不怠歳乆未就寳亦引去至趙侯善淇然後