Page:Sibu Congkan1249-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-11.djvu/143

此页尚未校对


謂必爲之志能爲之才故願侯之充拓以

用之扵所當事者而后爲無忝焉此忠肅

公傳心之要而亦吾州之民之願也予爲

浮屠氏作記實昉乎此詩曰維桑與梓必

恭敬止言父母之所植不敢忽也是用敬

恭以承侯命云侯名方簡郭侯名正孫厲

使者模和父名君鍾予則古鶴山魏

紹定二年四月甲于記

  觀亭記

靖爲州南距廣西來障湖南北邸沅辰西

極夜郎四竟之外降自靈均代有顯人播

之詩騷靖以晚出未嘗有𩔰者來惟程子

山以忤檜居𡻕餘士人田氏爲作䟽亭今