Page:Sibu Congkan1249-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-11.djvu/59

此页尚未校对


之移書某俾識其首夫春秋之法直書其事而善不

善自見題名之凡例亦姑記氏名秊位耳而賢否之

在人心雖數百年猶炯炯如見然則居是官者可不

思其職分之所當爲者乎

   常德府東湖記或作東園

大府寺丞四明林公以湖北路祥刑使者治常德府

㑹攝守事乃寶慶三年之秋繕城浚隍得城東廢地

爲圃與民共之臨卭魏某嘗𬒳命守是邦旋以辠戻

徙靖靖實公所部明年命記成事不敢以寡陋辤東

門之衍籍于侯都溝封弗戒歳異月殊斷潢裂壤菑

翳所於帝命林公使節州符靡微不究曷蠧弗除⿰氵専 -- 溥