Page:Sibu Congkan1249-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-11.djvu/90

此页尚未校对


之風烈家傳而人誦之言之祗贅而崔公之潔巳𥙿

民憂邊思職亦近世所罕儷也其大城西和虜連歳

盗邊莫能入人尤德之恐乆而遺忘子其爲我記諸

顧翦焉罪戾之餘世所棄置而陽安之𨽻數千里來

辱余SKchar敢不可乃因劉公之贊比次其事而書之以

復于家侯或曰自淳化四年迄今幾二百四十年矣

而獨三賢之稱不巳䟽乎而况吏之得祠于仕國也

如莊周所書庚桑子事特寓爲之言耳自蜀人祠文

翁由是桐郷南陽渭城之祀史不絶書非其同氣而

春秋奉嘗事巳變古(⿱艹石)夫生而繪𧰼以配先賢則於

義何居曰不然也劉公倡之洪侯和之家侯因之蓋