Page:Sibu Congkan1249-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-11.djvu/96

此页尚未校对


今二千年矣而猶莫之行也余長而有聞晚益多懼

舜俞以藏書屬記願以所懼者相與切磋究之嗚呼

其亦以余言爲過矣乎

  湘郷縣禇公洗筆池記

永徽六年禇公以尚書右僕射諫立武宸妃幾爲

所殺頼長孫太尉一言以免猶坐貶潭州都督一日

行縣至湘郷距縣治之北數百歩有僧寺曰感應公

嘗滌筆池上(⿱艹石)有浮雲滃然人異之即其地祠公歳

久弗治藩拔碑仆紹定二年邵君自言爲宰即故堤

遺世封略而浚治焉斷碑所勒有逺山崷崪翠凝煙

之詩乃爲亭其上榜曰凝煙爲大門榜曰唐都督禇