Page:Sibu Congkan1250-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-12.djvu/54

此页尚未校对


未成書云

  周元公程純公正公謚告序

臣自嘉定八年司臬劒東兼攝漕事厥明

年春上䟽請下禮官爲周頥及程顥程頤

議所以易其名者玺封下都省省下春官

時少常伯亦上䟽請謚二程遂併以下奉

常愽士曰事関名教議不可輕冝下都省

集議由是議乆不決厥十年臣自漕臣再

申述前奏併以橫渠張載為請乆之礼官

議以周頤謚元程顥謚純頥謚正上悉賜

可厥十有三年六月乃以命書與其貳付

元奏請官臣遂得受而藏之臣謂是舉也

百年間鴻儒碩生偶未及言今乃白發於