Page:Sibu Congkan1251-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-13.djvu/155

此页尚未校对


非盡人之子與後四十有四年臨卭魏了翁撫卷太

息書而歸其子省曽

   䟦晏元獻公帖

    晏大正自跋以文定致仕爲康定二年康定無二年也以公檢𫝊樞使爲慶暦𥘉亦差

案公康定元年三月自三司使除刑書知宻院厥九

月以檢校太𫝊刑書充使慶曆二年七月加檢尉平

章三年三月以行刑書爲集賢相而李文定公由彰

信之節除宫𫝊致仕則慶曆二年七月也然則前二

帖其康定之元與慶曆之年乎後帖半幅所謂五十

年作官苦學猶自歩歩事事共人商量此語尤可玩

昔人謂至微勛業有難立儘大功名或易爲元獻公