Page:Sibu Congkan1251-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-13.djvu/36

此页尚未校对


   髙不妄字說

兄子髙斯得夲名斯信故吾兄字之曰不妄言斯之

未能信則不敢妄謂自信也寶慶元年更名斯得

𥙷愽士弟子貟紹定二年舉進士甲科授文林郎利

州觀察推官過我于靖一日從容問予曰夫名以制義

字以配名今更名則夫字也改諸巳乎予曰㓜名冠字

所以共天命而視父志由周以來未之有改也春秋二

百四十二年諸侯大夫之更名者僅有楚二君趙鞅

夫皆有爲而然外此則雖臣同於君亦不之避乃(⿱艹石)

字之有改則又所罕見如叔向而又云叔譽子産而又

云子羙此莫可攷雖然攷諸義而恊雖母改焉可也