Page:Sibu Congkan1251-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-13.djvu/74

此页尚未校对


重校鶴山先生大全文集卷之六十

  跋武連湯尉檄

嘉定六年夏五月甲子余過劒門有得武連尉湯君

丁卯檄藳以相示者陳義開偉讀之慨然因惟天下

之生一治一亂蓋氣數屈信之變人事昏明之感所

不能免也而使斯人猶有所馮依以自立者則以天

彞人紀未嘗一日間斷耳晉侯不安於自製之服冕

更始愧汙於盛陳之郎衛劉仁恭慙於自有之旌節

彼盗賊小人懷姦怙亂蓋䧟溺之深者其心術猶能

時時發見本朝數巨㓂其馮阻作昏如益如貝如邕