Page:Sibu Congkan1252-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-14.djvu/38

此页尚未校对


吾儒之書自諸老先生語録外未有方言俚字爲文

者葢弟子之於師唯恐稍失其指故聦聽之謹書之

莫之敢昜也近世乃勦入科舉之文以惑凡近以欺

庸有司諉曰姑以紿取利禄耳是固可陋今牟君之

爲中庸大學發蒙將以信今詒後而爲是俚俗之語

五方之言語不相通而可強同乎又(⿱艹石)謂世人不可

與莊語姑俯而就之者然則不淺之待人乎言之不

文行而不逺牟君歸爲我精思而文言之亦有當商

畧者兹未暇及也

   跋牛寶章大年記楊少卿事

牛聘君所記辨誣蓋寶慶三年趙敏(⿱艹石)爲鄭損所誣