Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/113

此页尚未校对


史爲太原右姓自唐宣宗時爲臨卭縣尉者曰灝始

居眉之丹稜入國朝乾德初全師雄之亂曰克恭者

以攝丹稜令死事後賜廟褒忠爵忠佑侯侯之曾孫

潤辭主果之西充簿蘇文公字以叔則再傳至汝士

登崇寜二年進士第終寜州户曹生貫賁生似孫劉

起居光祖嘗銘其墓似孫生堯輔字充甫狀貌清羸

(⿱艹石)不勝SKchar而明晤夙成年十二三即受春秋于横舟

劉子有𤈴同門者百數巳翕然歸重焉厥十有五與

蘇文定諸孫講學于德溪旁通六藝之文夜以繼旦

稡諸儒先嘗所傳授𫝊以巳意趣詣益不凡爲文識

古今體𫝑詩調尤脱棄凡近開禧三年大比以易學