Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/118

此页尚未校对


重校鶴山先生大全文集卷之七十二

 墓誌銘

   綿州教授承奉郎致仕唐君季乙墓誌銘

嘉定六年秋晉原唐述之季乙以易學爲四川𩔖試

第一余之表兄髙南叔某西叔某咸在髙等𥘉西叔

有女子曰晉生而明晤每重於擇對於是聞述之賢

而文遂許妻之其年余守郡通義述之入對大問便

道過余留三日榖問所試易乃以繫辭天地定位以

下八句爲題述之對曰求易於有象之初固有以具

其相資之理論易於重卦之後始有以神其至變之

用其意蓋謂天地間固有是自然之易而包犧氏因