Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/123

此页尚未校对


言以求先天之心法使假之以年精體篤踐則亦庶

幾孔門之所謂逹者旣厚其予而亟其奪惟是令名

奕世不椓

   承事郎胡君仲舒墓誌銘

故朝請大夫利州東路安撫司參議官晉原胡君以

乾道九年通判卭州嘉定十一年夏其孫台符承嗣

厥官始至即治寺之東偏肖參議君之象而奉祠之

旣屬郡人魏了翁爲之記其年天子敷𥙊澤于羣臣

台符以陞朝贈考承事郎封母 氏太孺人因以宻

章告干禰廟於邑不自持入白其母曰我先君以淳

熈之元易簀於斯今四十有五年矣而居處𥬇語廞