Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/139

此页尚未校对


不長豈無他人耗太倉獨此銖較而寸量命也柰何

君奚傷

   僉書劒南西川判官李君惟正墓誌銘

李君諱惟正字中父其先本唐宗室占名數于眉之

彭山從徙卭之蒲江至君八世曽祖仲昉祖隆父大

受該慶壽恩累封承務郎妣氏君少力學誦書窮

晨夜長游成都學官受知于仙井李公舜臣遂寜楊

公輔公甲成都勾公昌㤗眉山蘇公詵李公親授尚

書小楊公亦相與下上其議論月書季考率在顔行

淳熈七年以後凡四冠郷舉士之爲科舉者皆想聞

風采負笈從之遊卭蜀大家爭走書幣登紹熈四年