Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/150

此页尚未校对


曽祖傑不仕祖維贈奉議郎父(⿱艹石)紹興三十年

進士乙科淳熈中爲秘書丞兼吏部郎終江西路轉

運判官累贈中大夫母張氏宇文氏皆令人君以殳

任入官尉江原縣鹽酒城固司户茂州今龍遊㑹呉

曦之亂解印綬去賊平而返當路者以名聞 詔進

秩二等㝷以薦舉改官知什邡縣𭶚戎繹騷部使者

檄君攝通判嘉定府未幾通判卭州㑹威州闕使君

人往攝事所至吏畏民尢懷之𥘉知龍州秩滿移洋

州未上又昜雅屬南鄭潰卒爲亂制置司命將將御

前軍討之君謂皆故等夷恐不可任𥠖雅𡈽兵號牌

手者勁悍可用請自將而前卒頼其力少保安公丙