Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/52

此页尚未校对


柳柳州甞表陸元冲歐陽文忠甞銘杜偉長凡皆推

巳之哀以致諸人矧在宗族子何辤焉乃摭㓜所逮

聞於諸父者而叙次之復系之銘曰

悠悠浮驂載馳載驅惟君復之說于桑榆侯田侯廬

我耕我居侯𮮐侯稌我湑我酤荒是南道爰啓厥初

根膏實SKchar後嗣之須

  楊君慶崇墓誌銘

紹興三十年四月巳未眉丹稜楊君慶崇年二十有

八以卒其二孤邁懿懿蚤夭邁時八歳逮淳熈末年

七月辛酉始克葬于冨壽鄉虎頭山之原君之配石

氏先卒至是合葬乃嘉定二年邁以書來曰邁不天