Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/64

此页尚未校对


有銘也用敢請於吾母狀行義年以惟子也屬余不

敢曰不可粤三年乙丑新以書邸余於京曰癸亥之

㑹子嘗墜言焉今蔡食於明年月之  矣余愧

謝使者書以授之君諱材字元脩大王父諱周王父

察父潮君少穎悟仲氏叙南推官林俱以詞賦著里

中子及旁郡邑競從受業著録者率能取科第預賔

貢而仲亦擢進士獨於君觖望也太學博士李石以

文名重許可紹興壬午來較郷舉竒君文上之旣又

就見誦不失一字𩔖省報罷益痛自軥權俱反事軌邊义馬頸者

録取韓文公文章紹編剗之句名所居堂益肆於學取

古今一言一事可爲訓戒者掲寘屋壁三女子適同郡