Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/68

此页尚未校对


柔嘉靖肅宗族取爲婦式一子即震之也女  先

卒内外孫七人問其葬曰縣之龍水郷𩀱魚池之兊

山君夫人同兆問君夫人之年曰各六十有二夫人

卒以嘉㤗四年月  君以開禧三年十一月

 余旣閱狀證以昔聞冝爲銘銘曰

有隱其中爾痾余恫匪譽匪交維彞維𠂻彼崇者丘

維君之宫爾後有封母曰天夢夢

   費子文墓銘

費子文之葬其弟炎旣爲誌其墓而屬邑人魏某爲

銘銘曰

肅肅鳴鴈載西載東嗷嗷林烏亦哺云從何有何亡