Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/72

此页尚未校对


厥家謂約不絿謂㤗不夸謂軼不瑕我銘匪誇

   譙府君春墓誌

嘉定六年春正月丙寅處士譙君卒于成都之雙流

𪠘年七十有一厥二月辛巳其孤仲午反匶于卭

蒲江之里居厥九月庚申葬于鹽泉郷兊山先事以

書邸余曰昔者吾父孤苦自力爾居吾鄰爾寔稔之

爾之同産弟兄則我之所自岀也爾也視余父猶舅

也父之竁未有識也以惟爾也屬余弗敢辤叙而銘

之君諱椿字子長姓譙氏丗居卭之大邑以儒名家

從徙居蒲江曽大父祖道大父景陽父詢再貢禮部

妣陳氏文林郎壽祺之女君在母七月而生十有七