Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/74

此页尚未校对


此資簡重與人交怡然以和有不可未甞假以詞色

教子齊家率本以忠孝文以扁其室其趣尚可槩見

開禧三年仲午以詞賦舉于郷嘉定三年再舉乃登

明年進士第試吏爲迪功郎𩀱流縣尉公過其子僅

旬歳獲終養吁是可悲也君之妃曰陳氏諱符臨卭

人進士仲魯之女昻之孫承事郎熈之曾孫不逮事

尊章獨能謹𥙊祀睦宗族有足稱者 年月

以疾終于正寢年  生三男子焯仲午煓焯先

二年而卒煓爲叔父後蚤卒四女子長適郷貢進士

費之午次鄭存中費德逺適存中者先亡孫男三人

埏址増孫女四人曾孫男一人外孫男女十人