Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/79

此页尚未校对


之後夫人其裔也曽祖沱祖嘉謀考祐妣氏奉

議君諱某生一子即逢前朝散郎知隆慶府二女子

嫁何庭瑞楊謙之先卒孫男二人啇輅周冕女一人

虞韶嫁李術銘曰

降年有永厥有不永非天夭民民中絶命夫人之永

則順其正維窮弗愠維豐弗競維變弗渝沖約成性

九十𦒿年子顯且令玉臺之英其尚無霣

   教授彭君子逺墓誌銘得之於乃子桂芳

故長寧軍軍學教授通直郎致仕眉丹稜彭君子遠

將以今兹紹定五年十二月丁酉葬于縣之至孝鄉

麻谷之原前期二子孝友孝安踵門而泣請願有文