Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/87

此页尚未校对


明日與余論鬼神晝夜之藴又明日忽書𥿄曰死生

事大惟當澄心静慮等語凡數十言末又及孟氏六

等之序又明日則巳溘然去矣蓋嘉定六年朔至之

日丁卯也年八十有二嗚呼今復有斯人矣乎莫切

於飢寒之厄莫大於死生之變公以伯氏搉酤不登

蕩産以償官負終其身約居不以累其守泊如也將

死之他日慮澹氣夷切切然以講學爲事曁將啓手

足無一語及家事嗚呼是復有斯人矣乎其子仲許

將以七年七月乙酉葬公于縣之善何郷聖亥山之

原先事求余銘噫非余誰冝銘者乃叙其世公卭之

蒲江人姓魏氏諱天祐字德先曽祖考 祖考大