Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/99

此页尚未校对


嘗迹其事本亦臣子常分耳而義理不競士違𢘆心

如君者蓋亦僅僅焉君諱簡字行可卭大邑思安人

也曾祖  祖考登進士第十年不調卒贈左

宣義郎妣王氏封孺人君蚤以經學稱乾道七年

子録楊公甲校士于卭得君所爲文竒之遂以充賦

厥三年大比有司將以君文冠選或疑䇿語太訐竟

黜之自是掃𮜿大肆于學一時名卿往往折輩行與

慶元二年以累舉恩就試行在所調順政簿連事

武帥張照郭杲率異席諮事杲命其子受學焉部使

者按獄至武興首薦君曰衆皆競進惟主簿獨不然

在武興三年多所禆贊最後事曦其後絶于曦而歸