Page:Sibu Congkan1254-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-16.djvu/104

此页尚未校对


煩費廣州奉例惟謹而一毫不以取民秩

滿知眉州以通議君嘗所憇芰益恭厥事

眉士大夫郡可以理服不可以力操而称

君無異詞方朞年屬疾請去未遂而卒實

宝慶三年正月辛未年四十有六使假以

歳月歴変乆而閱理多其所就顧止是邦

安氏封冝人男一人岦将仕郎女二人俱

㓜未行孫女二人岦扶䘮至瀘川哀毀成

疾後一月亦卒安宜人請于君之兄前主

管紹興府千秋鴻禧𮗚其恕取族兄前通

判利州其然之子時爲之継從子巖之子

爲岦継時以致仕恩當𥙷官⺊紹定二年

三月  日葬新明縣明 震山之原先