Page:Sibu Congkan1254-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-16.djvu/155

此页尚未校对


断爛校讎脫誤忘其日之旰貢士嘗爲易

觧以水患散佚君得其藳字半磨滅即隨

所得抄録其㓜志巳卓卓不凡少長與伯

氏肄舉子業學校程試必先等軰則嘆曰

科舉之學殆不過此乃沉潜經史百氏謂

三代而下淮先漢近古放于馬班氏書尤

加意焉開禧三年與鄕貢嘉定三年再貢

登明年進士第授迪功郎調𩀱流縣尉未

一年以父卒去官執䘮盡礼里中俊秀從

之游率勉以篤斈實踐毋徒𥨸先人語以

文淺陋去䘮以不得終養倦子従仕親友

勉之出㑹新繁縣尉闕轉運判官梁綸才

仲甫即以𢌿之更新尉𪠘民不知役忽有