Page:Sibu Congkan1254-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-16.djvu/40

此页尚未校对


廟換尚書左銓與潞宗學諸生紹定二年進士承直

郎今監嘉興府比較務與洸嘉定十六年武舉紹定

二年換試進士出身今以承直郎當赴尚書左銓與

瀚忠翊郎監饒州户部贍軍酒庫與澧京學諸生紹

定五年進士修職郎待年出官女一人嫁儒林郎福

州司法參軍唐慶逺孫男一人孟植孤女二人尚㓜銘曰

維宋三宣藝祖維昆藝宗九支孔曼且蕃維信安公

秉德靜淵𫾻歴中外風績言言胡不用之屏翰城垣

居之著定位大爵尊蟲飛而朝㑹盈而旋弗究弗宣

弗振弗年分有所制以親㧖賢我明古制識恨丘原