Page:Sibu Congkan1254-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-16.djvu/54

此页尚未校对


人公薨以隆興元年六月甲戍葬以二年五月辛卯

墓在懷安縣靈山郷飛山之原銘曰

維文靖公器逺識冲勱相中興而閟其能敬保元子

而泯其功彼不我知謂我覬庸赫赫兩宫照知臣忠

有子有孫簡在帝𠂻明明上天亦臨爾躬有孫有曾

式亢厥宗觀湜知渭觀火知風我銘有徴匪私乎公

   中大夫祕閣修㯢致仕楊公墓誌銘

上踐祚之元年楊公子謨與蜀士五人咸𬒳特招公

嘉定八年累䟽乞身書祠官之考考滿不復以請

閒二三歳朝廷必時其滿而申命焉於是卧家十有

一年矣聞詔辤不就士爲公出處謀者不一今屯田