Page:Sibu Congkan1254-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-16.djvu/55

此页尚未校对


郎度君正移書強起公公於屈伸之分察之巳審固

謝焉二年九月寢疾遂致其仕巳卯属纊年七十有

四先是公於縣之南山築室聚友號雲山書院嘗曰

我死則葬于是山至是孤仁舉卜日維四年十二月

庚申食則今紹定元年也乃以書諗某曰維我先君

子經德履道克純厥終海内知心冝莫子(⿱艹石)幽宫之

銘敢以煩執事某執書泣曰今復有楊公邪士不幸

而不生於三代之前師異指殊無所統壹其亦幸而

生於國朝諸儒之後理明義精有所據依雖然抑又

有甚不幸者焉隂陽鬼神之𧷤性命道德之奥與夫

爲人爲巳成巳成物之理先儒之講析旣精後學之