Page:Sibu Congkan1254-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-16.djvu/69

此页尚未校对


嘉定八年十一月庚午新知卭州何君卒其二子充

褎營德陽縣之義合郷元池里鸖壟命于蔡祔先君

食卜葬厥九秊十一月甲寅食其季弟德固以朝請

郎老干家狀君行來謁銘某于仕于役乆負然諾其

後待罪太史氏充以書來趣銘竊迹其狀爲之誌曰

何氏系出蜀郡世居漢之綿竹曽大父延世大父革

贈朝請大夫出贅于德陽史氏因徙名數父耕爲四

川𩔖省試第一自朝請大夫祕書監出守潼川以卒

贈正議大夫妣李氏累贈碩人生三子君爲長諱悳

方字元方一字伯直自㓜至冠未甞去侍側資分旣

髙漑以家學二弟悳彦悳固胥視以勸淳熈元年