Page:Sibu Congkan1254-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-16.djvu/70

此页尚未校对


監守漢嘉公年二十餘以詞賦試轉運司與選祕監

毎念仲季氏貧欲盡推田廬𢌿之君力賛其决祕監

即丗至無以奉賔𥙊乃⺊築東山之麓四壁蕭條以

書自娱怡如也𥘉祕監當任子首以命從子之孤

至是君又以遺澤遜于仲弼人謂禮律先冢嫡君固

辤會二弟同舉淳熈十五年進士徑白宗長奏任焉

君不及知也嗚呼天下俗薄豈惟隣里郷黨不相賙

賔對有宗挨兄弟甲冨乙貧相視如路人者祕監

産于同氣䝯恩于從子君能聳善扶𧨏以成考志可

不謂賢矣乎君從外銓擬華陽尉未上擢紹熈元年

進士階迪功郎改調閬州司户參軍楊恭恵公時緫