Page:Sibu Congkan1254-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-16.djvu/99

此页尚未校对


鹽鉄𭧽號富饒念利歸餉所而虗額視他

郡爲多願亟圖之任爲邛蠲十三萬緡有

竒尋監嘉定府羅目鎭酒稅君已倦遊矣

該寳壐恩循従政郎㑹家于炎午試吏夾

江攝邑龍遊刑獄使者張君方檄君詣郡

因就養縣斎尋以涖官八考致其仕泝江

还家踰年不起疾實十七年正月庚戍年

六十有四以致仕特轉宣教郎娶同邑黃

氏故承事郎鎭之女前二十四年卒三男

子炎午舉嘉定十二年進士前嘉定府夾

江縣尉兼主簿次豐之祉之祉之前五年

卒女子長適故忠翊郎監潭州南嶽廟趙

時翦再適史良能次適進士侯公璹孫男