Page:Sibu Congkan1255-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-17.djvu/127

此页尚未校对


而強善以余之進之也從容語及其大父事泣數行

下且曰將有請焉而未之敢余曰何傷乎亦孝子慈

孫之情也明年以其父坦之所書事狀謁誌則君以

靖康元年生以嘉㤗四年六月丙午卒且地相去丗

相後(⿱艹石)此况如余之獨學寡聞安足以知君乃即其

狀而叙之曰孫君和卿諱調系出江表丗居灮之固

始唐末徙福之烏石山歷數丗散處長溪縣大留村

數丗又徙龍坡曾大父某大父某皆不仕父某號柏

巖居士母葉氏君少有異質長通經子百家之書長

溪自唐神龍元年薛令之𥘉舉進士士知郷學

國朝中興𥘉眉山師彦立古時號義丰先生講授于