Page:Sibu Congkan1255-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-17.djvu/139

此页尚未校对


郎新監潭州南獄廟趙希遦文林郎新池州司法參

軍趙與珀銘曰

匪仕之榮而志之施匪譽之要而義之爲匪銘之羙

尚嗣人之詒

  於夫人墓誌銘

始余官冑庠天台張子益先之來爲愽士弟子貟厥

二十有三年予迁靖又三年而子益來爲州教授從

容語及家事蹙然曰吾婦氏將有謁焉而未之敢予

薄而問之予與子益友也子益有骨肉之愛而予得

恝然乎則辟席而進曰予外姑卒于開禧二年二月

辛未今歳再終矣史巫紛(⿱艹石)實操封竁之柄迨紹定