Page:Sibu Congkan1255-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-17.djvu/96

此页尚未校对


是孰爲之桑柔之詩曰捋采其劉瘼此下民其亂曰

民之未戻職盗爲㓂夫捋采柔桑使民無所芘是爲

盗以㓂民者吏也而民貧賊興則善良實受其害此

千載一律胡可以弗誌綸又言曰抑先君之善也弗

止是言動必由禮法凡吉㐫慶弔必親誨人以善道

有從之遊必因其職分如劭勉焉以是郷人敬而附

之其卒以紹定三年二月辛酉年六十有九葬以明

年十二月壬申墓在縣之南村朱溪嶺之隂柎于先

妣上官氏之墓先妣以嘉定十二年三月庚午卒以

十四年九月丙午葬綸兄弟三人綸爲長次宣次改

宜之子曰遐孫綸誦其狀終篇又泣而請曰必子是