Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/106

此頁尚未校對


家婦七季之間以爾庶姑與爾母之䘮綵衣佐餕曽

不再歳爾乃疾病乃不字乃罔克壽以重爲我哀越

五日壬申先生亦以辤弔之曰爾夙䘮而父前歳又

䘮而母爾遭閔凶亦云極矣旣極而通汝之舅前誣

盡白方以郡紱起家夫子有聲士林亦將簿正成都

爾乃殞棄盛年爾之諸父唯吾獨存遇此不淑其何

以爲懷也之純痛惟婦忝而生於鶴山先生之家又

忝而能馴諸父之訓而其不忝乃有如祝辭者今命

日于蓍龜將以端平二年 月甲子𦵏于  郷

 里  山伯舅蚕賜之銘㫺柳氏之小姪尚託柳

州以不朽柳州伯舅之所不爲婦之年又不爲小不