Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/11

此页尚未校对


詔趣發及是西還凡閱四載而立朝僅十月余謂朝

南秉𧨏据正不𧇊其體不辱其身所以成其親 大

矣而奚以文爲雖然朝南之請也廑余懼夫文之不

足以發也余曷敢不可朝南之狀曰吾母史氏諱稷

字虞卿隋柱國太平公萬歲之後曾大父郷貢進士

慥大父振父𠃔諧妣楊氏母年二十歸我先君不幸

三十而没淳熈八年六月乙夘也大酉兄弟五人女

爲長一日大母蘇夫人問曰能記而母乎淚棲睫莫

能對長者曰母姿間靚不事膏沐兒所能記僅此耳

大母曰汝曾大父運幹府君方嚴家人不見其言𥬇

媪御嘗進葛衣不愜而母先意改爲運幹喜與士接