Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/113

此页尚未校对


而興日三啇而罷夜䆫率漏下二十刻受館十餘年

猶一日也厥後弟兄連年舉進士第析圭持節者相

望余亦沗禁近而公卒不偶命也端平二年今 天

子親攬萬機凡權相所擯抑者以次収召余玷選中

將朝公之子衍狀公之行謁銘余方抱空而前志慮

紛棼引筆遄閣則又念末俗凉菲師道浸微於德稱

先生之葬能不慨然廼次其行而銘之公名希仲系

出唐工部郎中子美之後曾祖隆祖該父師望皆濳

德弗耀師望壻于故驛之樊家焉生五男子公其四

也未丱卓犖不凡母疾方革公能盡孝以起其疾父

年彌高公能竭力以致其養凡生事死葬惟禮之遵