Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/116

此页尚未校对


  程叔運墓誌銘

眉丹稜程叔運豪雋明辯有志斯世嘉泰元年子校

士眉山得其文紹定元年始䇿名𩔖省試明年射䇿

廷中占第乙科以恩𦫵甲授文林郎洋州觀察推官

徒歩杖䇿過予渠陽山中問所從來曰掌不佞訪洪

公咨夔于於濳謁眞公德秀於浦城聿求當今名教

宗主觀善而歸今見先生志願畢矣䄂出一編書大

廷敷對之文也内而乗輿宫壼近而政府臺諌三衙

宦寺外而山東邊防和戰利害鑿鑿牙頰間舜俞爲

序以送之希元識其後又爲記孝友堂以旌其世德

予爲書之且賦詩以遣之予歸自靖之明年叔運再