Page:Sibu Congkan1257-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-19.djvu/104

此页尚未校对


五月再提舉嵩山崇福宫公還故居之上隴貿賜金

㑹宗族病弗巳自草遺表其略云望陛下精勤務

學恭儉修身屈巳以求直言不惡其訐守信以御外

侮不邀其功塞炎荒遷謪之門絶饋遺往來之路疾

姦貪以寛民力進恬退以厚士風病革遺令歛以布

素不含珠玉不用巫覡浮屠三月而葬又言自陳致

仕不可叙閥閱紹定元年十二月已巳晦卒于正寢

年七十有二明年三月巳丑諸孤奉柩葬于都昌縣

匯澤郷櫪田之原公自卜也卒官太中大夫職寳章

閣學士爵都昌縣開國子食邑六百户詔以華文閣

學士通議大夫致仕遺表聞詔贈宣奉大夫官其後