Page:Sibu Congkan1257-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-19.djvu/133

此页尚未校对


上之平生著述有周官解十二卷有經史雜議

卷歌詩  篇  卷其言論風指可爲後法者又

莫之勝載生於乾道九年卒于紹定五秊娶同邑樊

氏卒于開禧二秊年三十有四再娶新津扈氏卒于

嘉定十二年秊四十有二皆贈安人子四人斯猷斯

仁斯和銀莬次斯仁以後季弟茂叔女二人長適前

綿州敎授唐季乙先卒次適譙似曽内外孫男女九

人斯猷兄弟將以六年正月壬申舉公之喪葬于縣

之普慈郷仁惠里坎山事嚴未及謁銘於立言之君

子敢爲次其閥閱行治卒葬如右謹狀