Page:Sibu Congkan1257-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-19.djvu/136

此页尚未校对


外湘中士大夫喪禮黜浮屠自公始淳熈元年公又

與賔貢劉樞密珙再以郡守舉送譽不釋口明年春

試南宫遂之婺謁吕成公與語竒之且行拊而勉之

曰小小得失亦足以驗學力也尋以選射䇿廷中賜

同進士出身五月銓試授迪功郎潯州平南縣主簿

冬十一月視事宣公方經畧廣西檄公攝令尋又攝

静江府教授兼節度推官郡建學屬役于公公一倣

長沙校官宏敞過之宣公移使湖北司業劉公焞代

爲帥問士於宣公以公對六年春以舉主関陞從事

郎劉公辟公經略司准備差遣夏五月陸川妖㓂李

接殺九州巡檢以叛癸酉夜聞變劉公戒僚吏趣發