Page:Sibu Congkan1257-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-19.djvu/16

此页尚未校对


十二事曰兢畏曰敬天曰法祖宗曰奉先曰安親曰

正心曰勤政曰任外庭曰親君子曰納諌曰節用曰

謹終起知泉州未上慶元元年五月召爲吏部侍右

侍郎二年同知貢舉監察御史姚愈承𠈁胄風指文

致試闈事劾公出知太平州新學校修社稷坯城郭

繕器械練卒伍浚河渠造橋梁葺𠉀館立養濟院百

廢具修民不知役邦交之餽以掩骼埋胔嫁貧女之失

時者劉德秀劾公嘉㤗元年復提舉興國宫俄差知

泉州以所治當塗者治之留丞相始知公有政以用

公不盡爲嘆同郡李澄與德清令朱欽則俱求薦於

公公不從後澄以韓壻驟用欽則爲監察御史朱遂