Page:Sibu Congkan1257-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-19.djvu/7

此页尚未校对


乃知隨小人者固不足論而隨君子者亦貴乎居正

得中如倪公者其真有得於隨之三五乎端平三年

予召爲春官公之子祖常過予言曰我先公以

 年 月 日葬于某縣  郷  山今十有

 年矣而墓道之銘未立子也吾先公所畏也敢以

請于子予與之道前事祖常慨然曰蔣起居重珍嘗

狀吾先公之行亦猶是矣明日再拜以徵前諾乃為

約良貴之文而叙之曰公諱思正甫字也湖州歸安

縣人湖今爲安吉曽祖豫祖湜贈承事郎父犯秀安僖正諱

任承議郎行太常寺主簿後贈少師從撗浦先生張

公九成游舉某年進士公少師第三子也噐質凝重