Page:Sibu Congkan1257-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-19.djvu/90

此页尚未校对


其日糴之數厥直視登場時雖他郷價至倍差卒無

所増益性儉勤食不兼味衣屢澣無斁先生大夫爲

郡俸入寖優不改其故未嘗晏起尤好㓗清常言兹

二者吾以占家道之興衰晚歳猶親細務寒食日遣

子姪省墓躬濯漑惠庖翟如他日忽寢疾七日而終

端平二年三月丙辰也春秋六十有七義方以疾

倦於仕義山爲奉議郎知贑州贑縣事女適訓武郎

監潭州南嶽廟胡維萬將仕郎孫演進士蕭爲巳

將仕郎彭汯適蕭彭者蔣出也皆先卒恭人以先生

貴三遇 明堂恩封冝人紹定四年又以 慈明宮

上壽益今封端平三年孤卜驥山之陽何林之原