Page:Sibu Congkan1260-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-22.djvu/29

此页尚未校对


發其祕二程張子親得其傳知幾於屈信動靜之感

觀生於性命理氣之源明一本以示人則亦惡睹夫

我生之全奉常易三子之名曰純曰正而首以元雖

出於一介外臣之請而人不咎其僣且專信道之將

行而文之未䘮在天非人力之能爾乃是心之同然

敢繪德容于與東偏併以命書之三勒于牲石之前

無腆幣醴告神掲䖍明中子之謚則嗣有請焉嗚呼

凡我受學之士疇敢不祗治理所關

   告先墓文紹定五年

某猥由愚戇自速罪辜𬒳誤恩放歸田里盡還職

秩申𢌿眞祠脫命䜛波挺身寇𦦨十年于外一日生