Page:Sibu Congkan1260-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-22.djvu/83

此页尚未校对


歳豐爾之自棄不獲與享以飢餓于我土雖悔奚及

尚慮爾農不諭吾志今以先儒朱文公孝經解一章

列于篇首爾尚聦聽之以告爾子弟毋忽

   端平元年勞農文

太守前年十月以古典勞農于郊今年十月當修故

事而太守以君命召去官有日用登進爾父老而終

告之曰維民之生於天地間相保也相教也相救也

相賙也相葬也此同𩔖之至情也而出乎其𩔖者爲

之君公師長則又有以保之教之救之賙之葬之蓋

無以保則危無以教則昏無以救則厄無以賙則闕

無以葬則傷有一于此太守懼焉於是以學校爲第