Page:Sibu Congkan1265-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-03.djvu/24

此页尚未校对


年二月議臣有請命史官取紹熈五年以後至

開禧三年以前史院文字并日暦時政記凡渉

誣罔悉行改正 陛下旣俞之矣歴時寖乆必

巳成書臣願特降 𧇩㫖命國史實録院具所

修事節上之 朝廷㸔詳𠃔當即頒下玉牒㑹

要所參照重行修纂上以光 聖朝楫遜之羙

下以杜姦黨窺覦之漸天下幸甚臣又聞 熈

寜中王珪建言 國朝㑹要 朝廷撿㝷故事

未嘗不用此書然止修至慶暦三年又當時亟

欲成書又欲廣其部帙故其間尚有遺事而所