Page:Sibu Congkan1265-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-03.djvu/70

此页尚未校对


益十月戊戍流星出𭥦其占主呉則𧰼緯猶告

愆也有一于斯皆冝儆懼而况重之以震霆之

異乎昔景祐五年雷發孟春仁宗皇帝即下

求言之詔凢聖躬闕遺臣下阿枉與夫政敎刑

獄之失薦紳百僚咸得悉言所以通下情召和

氣也今 陛下自視何如 仁宗冬雷之警甚

於春孟而求言之詔未頒政令否臧何由悉見

四方利病何由盡聞群臣邪正何由徧察雖震

懼之言不絶于口憂勞之念日切于心臣猶以

爲未也夫天之愛 陛下如慈父誨 陛下如