Page:Sibu Congkan1266-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-04.djvu/12

此页尚未校对


也以救災䘏鄰之常禮施之於茹肝渉血之深

(⿱艹石)謝玄之助符丕此下䇿也用上䇿則大義

明混一之機也用中䇿則大計立安強之兆也

用下䇿則大𫝑去阽危之漸也臣不知今日之

廟謨其將安出乎顧更化以来生聚敎訓未有

勾踐十年之功固未可遽圖一戰之勝於傳有

之攻不足者守有餘夫以堂堂大邦方地萬里

能以待敵之禮而遇天下之豪傑以遺虜之

費而厲天下之甲兵人心𡚒張士氣自倍何憚

於此虜而猶事之㢤(⿱艹石)乃輕信𫟪臣迎合之言